Zarządzanie wspólnotą mieszkaniową

Proponowany zakres zadań zawsze jest dostosowany do specyfiki danej Wspólnoty i w zależności od Klienta może obejmować m.in. zagadnienia:

Administracyjne zarządzanie wspólnotą mieszkaniową:

 • utrzymanie w należytym porządku i czystości pomieszczeń oraz urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali
 • zapewnienie dla nieruchomości wspólnej dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, wody, odprowadzenia ścieków i wywozu śmieci
 • dokonywanie rozliczeń zużycia wody w lokalach (dwa razy w roku lub w razie indywidualnej potrzeby częściej)
 • dbanie o zadowolenie mieszkańców, informowanie i natychmiastowe rozwiązywanie zgłaszanych problemów
 • stałe dyżury administratora na terenie nieruchomości
 • dostęp dla mieszkańców do własnych rozliczeń poprzez witrynę WWW
 • prowadzenie i dostarczanie korespondencji w imieniu i na rzecz Wspólnoty
 • przeprowadzanie okresowych wizytacji i obchodów nieruchomości poprzez administratora

Techniczne zarządzanie wspólnotą mieszkaniową:

 • zapewnienie usług serwisowych dla urządzeń technicznych wymagających stałego nadzoru (np. wind) przez wyspecjalizowane firmy
 • wykonywanie bieżącej konserwacji i napraw w części wspólnej nieruchomości, a w szczególności dokonywanie napraw i remontów budynku, jego pomieszczeń wspólnych oraz urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, wody, gazu, domofonu, a także remontów i napraw innych urządzeń należących do wyposażenia części wspólnej nieruchomości
 • usuwanie awarii i ich skutków w nieruchomości wspólnej
 • nadzorowanie wykonywania napraw zleconych w nieruchomości
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego
 • zlecanie kontroli technicznych oraz okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami prawa budowlanego
 • przygotowanie wraz z zarządem rocznego planu gospodarczego, w tym planowanych wydatków z funduszu remontowego
 • koordynacja remontów lub modernizacji budynku zgodnie z planem gospodarczym zatwierdzonym prawomocną uchwałą właścicieli lokali.

Prawne zarządzanie wspólnotą mieszkaniową:

 • przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej w pierwszym kwartale każdego roku, sporządzanie niezbędnych dokumentów, archiwizacja dokumentów z przebiegu spotkań
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego
 • weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej – prowadzenie księgi udziałów
 • przygotowanie i doprowadzenie do uchwalenia wymaganych prawem uchwał potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania Wspólnoty oraz nadzór nad ich wykonaniem
 • pomoc przy zawieraniu umów o dostawy, roboty bądź usługi, związane z realizacją zadań wymienionych wyżej, kontrola prawidłowości wykonania tych umów
 • windykacja przedsądowa należności z tytułu dodatkowych przychodów z nieruchomości
 • windykacja sądowa (na życzenie Wspólnoty)
 • monitorowanie ważności ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych obiektów budowlanych położonych na terenie nieruchomości wspólnej, a także ubezpieczenia Wspólnoty od odpowiedzialności cywilnej; prowadzenie postępowań mających na celu uzyskanie odszkodowań za ewentualnie powstałe szkody
 • reprezentowanie ogółu właścicieli w sprawach dotyczących Wspólnoty przed Sądami Powszechnymi i innymi organami Administracji Państwowej.

Księgowe zarządzanie wspólnotą mieszkaniową:

 • prowadzenie odpowiedniej księgowości zgodnie z odrębnymi przepisami
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego i przekazanie go wszystkim właścicielom lokali
 • pobieranie od właścicieli lokali miesięcznych opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej
 • terminowe dokonywanie rozliczeń poprzez rachunek bankowy.