Pełna księgowość

Profil działalności i forma prawna firmy to tylko niektóre elementy wpływające na specyfikę jej obrotu gospodarczego i potrzeby księgowe. Oferując Państwu zindywidualizowane usługi, gwarantujemy tym samym pełną funkcjonalność uregulowań z zakresu rachunkowości. Podobnie jak nasi Klienci rozumiemy i doceniamy wpływ prawidłowej ewidencji operacji gospodarczych na modele zarządzania zasobami przedsiębiorstwa i syntetyczną kontrolę jego działalności.

Prowadzenie pełnych ksiąg handlowych

Zgodnie z przepisami prawa, spółki kapitałowe oraz niektóre podmioty gospodarcze zobowiązane są do prowadzenia pełnych ksiąg handlowych. W ramach tej usługi oferujemy:

 • księgowanie operacji
 • ewidencję dokumentów
 • obliczanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • inne działania dostosowane do specyfiki działalności firmy i wymogów prawnych.

Wdrożenie systemu rachunkowości

Wiele podmiotów w dłuższej perspektywie jest zainteresowanych samodzielnym prowadzeniem swoich ksiąg rachunkowych. W ramach tej usługi oferujemy:

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości, w tym planu kont dostosowanego do specyfiki działalności firmy
 • opracowanie zasad kontroli dokumentacji księgowej i pomocniczej
 • stworzenie procedury i regulaminu obiegu dokumentów
 • doradztwo w zakresie doboru oprogramowania księgowego i jego wdrożenie
 • przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi oprogramowania
 • pomoc w prowadzeniu ksiąg, a następnie przekazanie całości obowiązków przedsiębiorstwu
 • inne działania dostosowane do specyfiki działalności firmy i wymogów prawnych.

Kontrola ksiąg i przygotowanie do audytu

Jedynie prawidłowo wystawione i rzetelne dowody księgowe w pełni odzwierciedlają codzienne zdarzenia i operacje gospodarcze. W ramach tej usługi oferujemy:

 • kontrolę dowodów księgowych pod względem ich poprawności merytorycznej i formalnej
 • kontrolę zapisów dokonanych w księgach handlowych
 • przeglądy sprawozdań finansowych
 • przygotowanie dokumentacji wymaganej przez podmioty przeprowadzające audyt.

Inwentaryzacja

Właściwy opis wszystkich składników majątku przedsiębiorstwa jest podstawowym elementem zarządzania jego zasobami. Umożliwia również długofalowe planowanie adekwatnych inwestycji wewnętrznych. W ramach tej usługi oferujemy:

 • opracowanie zasad klasyfikacji i ewidencji zasobów wraz z regułami ich oznakowania
 • prowadzenie tabeli amortyzacji środków trwałych
 • opracowanie procedury inwentaryzacyjnej
 • udział w przeprowadzaniu okresowej lub rocznej inwentaryzacji w celu zwiększenia wiarygodności jej rezultatów, w tym weryfikację stanu fizycznego i prawidłowości eksploatacji zasobów
 • analizę wyników inwentaryzacji.