Outsourcing finansowy

Nasza firma świadczy też usługi zarządzanie płynnością finansową firm, które nie mają własnych służb finansowych.

Wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem

Wybór optymalnego systemu finansów i księgowości jest wypadkową właściwej diagnozy bieżącej kondycji przedsiębiorstwa, jego kultury organizacyjnej i specyfiki prowadzonej działalności. Biorąc pod uwagę współzależność czynników wpływających na efektywne funkcjonowanie firmy, oferujemy Państwu usługi komplementarne i wspierające:

  • sporządzanie biznesplanów i wycen
  • opracowanie struktury organizacyjnej działu administracyjno–finansowego lub innych działów
  • doradztwo w zakresie optymalizacji przepływów pieniężnych oraz gospodarowania majątkiem przedsiębiorstwa
  • analizy wskaźnikowe dostosowane do potrzeb menedżerów, w tym m.in. określanie poziomu rentowności, marży, zarządzania zapasami, należnościami, analizę płynności finansowej i struktury kapitału
  • sporządzanie sprawozdań finansowych do wniosków kredytowych (bilansu, rachunku zysków i strat) dla spółek nie prowadzących pełnych ksiąg handlowych.