Windykacja i usługi prawne

Business Consulting Solutions Sp. z o. o. własnie dzięki kompleksowości swoich usług może wyjść naprzeciw Państwa oczekiwań. Jest to możliwe dzięki wieloletnim partnerom w biznesie:

• kancelarie Radcy Prawnego Tomasza Błaszczuka (Warszawa, Lublin, Chełm) – kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych;

• Tomexim Inkasso – windykacja.

Windykacja

Szybkość i skuteczność to najważniejsze zasady, którymi kierujemy się przy dochodzeniu roszczeń finansowych powstałych w obrocie gospodarczym. Gwarantujemy Państwu wykorzystanie wszelkich legalnych metod postępowania adekwatnych do specyfiki sprawy i postawy dłużnika. Realizując stałe lub jednorazowe zlecenia windykacyjne, zadbamy, aby rzetelność i profesjonalizm podejmowanych w imieniu naszych Klientów czynności przyczyniały się do podtrzymywania pozytywnych relacji z ich obecnymi i potencjalnymi kontrahentami.

Przedsądowe postępowanie polubowne

Negocjacje zakończone uregulowaniem należności są zarówno dla wierzyciela, jak i dłużnika najkorzystniejszym wariantem egzekwowania roszczeń. Pozwalają uniknąć dodatkowych kosztów związanych z kolejnymi, w pełni formalnymi krokami zmierzającymi do spłaty wierzytelności. W ramach tego etapu postępowania proponujemy:

• gromadzenie informacji o dłużniku;
• określanie przyczyn opóźnień w regulowaniu zobowiązań;
• wysyłanie wezwań do zapłaty i ponagleń;
• telewindykację i kontakty osobiste z wykorzystaniem mechanizmów psychologicznego wpływu na dłużnika;
• określanie terminu definitywnego uregulowania należności.

Postępowanie sądowe

Jeżeli dłużnik nie uregulował zobowiązania, podejmujemy czynności służące uzyskaniu prawomocnego tytułu wykonawczego. Zgromadzony wcześniej materiał dowodowy umożliwia sprawne przeprowadzenie procesu. W ramach tego etapu proponujemy:

• przygotowanie dokumentów sądowych pod względem formalnoprawnym;
• wniesienie pozwu;
• nadzorowanie przebiegu postępowania sądowego;
• pokrycie kosztów zastępstwa procesowego;
• uzyskanie sądowego nakazu zapłaty wraz z klauzulą wykonalności.

Przedegzekucyjne postępowanie polubowne

Ponieważ wartość wierzytelności wzrosła już o koszty o sądowe, ponownie negocjujemy z dłużnikiem warunki dobrowolnej zapłaty. W ramach tego etapu postępowania proponujemy:

• skierowanie do sądu wniosku o zabezpieczenie roszczenia (możliwe również wcześniej);
• zabezpieczenie wierzytelności na majątku dłużnika;
• stałe mobilizowanie dłużnika do zapłaty;
• monitorowanie spływu należności.

Pomoc egzekucyjna

Jeżeli należność nie została uregulowana, kierujemy do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji. Znajomość najczęstszych taktyk przyjmowanych przez nieuczciwych dłużników pozwala znacząco ułatwić przebieg postępowania. W ramach tego etapu proponujemy:

• sprawdzenie zdolności egzekucyjnej dłużnika, w tym ustalenie kont bankowych i określenie składników majątku, które powinny zostać zajęte;
• uniemożliwienie dłużnikowi wyzbycia się majątku;
• nadzór nad skutecznością działań komornika;
• wyegzekwowanie należności.

Usługi prewindykacyjne i wspomagające zarządzanie wierzytelnościami

Dzięki właściwym działaniom można uniknąć powstania wielu kłopotliwych należności, a jeśli już zaistnieją – znacząco skrócić czas ich spływu i zoptymalizować koszty procesu zarządzania zobowiązaniami. Oferujemy Państwu następujące usługi prewindykacyjne i wspierające dochodzenie roszczeń:

• informacja gospodarcza – weryfikacja wiarygodności potencjalnych kontrahentów, w tym analiza płatności dokonywanych na rzecz dotychczasowych wierzycieli;
• doradztwo w zakresie efektywnego zabezpieczenia interesu klienta za pomocą odpowiednich postanowień umownych;
• pomoc w negocjacjach z przyszłymi kontrahentami w celu wyeliminowania ryzyka błędów wynikających z niekorzystnego przebiegu rozmów;
• monitoring płatności – prewencyjny nadzór nad regulowaniem zobowiązań przez kontrahentów, w tym przypominanie o zbliżającym się terminie płatności, a po jego bezskutecznym upływie – wystawianie i wysyłanie wezwań do zapłaty; analiza struktury należności, doradztwo w zakresie obsługi zadłużenia i podatkowych aspektów windykacji.

 

Kwalifikacje członków zespołu to najważniejsza rękojmia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług. Nasi specjaliści legitymują się wieloletnim doświadczeniem w pracy w spółkach akcyjnych, firmach audytorskich, biurach rachunkowych, kancelariach prawnych i administracji państwowej.

Kompleksową obsługę prawną zapewnią radcy prawni, adwokaci, aplikanci radcowscy, doradcy podatkowi, notariusz oraz pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie specjalizujący się w usługach prawno-gospodarczych i prawno-podatkowych na rzecz przedsiębiorstw.

Egzekwowaniem należności zajmują się prawnicy posiadający doświadczenie w zakresie windykacji. Dzięki ich umiejętnościom perswazyjnym i negocjacyjnym, a także znajomości najczęstszych taktyk przyjmowanych przez nieuczciwych dłużników, wszystkie etapy danej sprawy obsługiwane są przez tę samą osobę, co umożliwia maksymalizację efektywności procesu windykacyjnego.