Usługi prawne

Skomplikowana rzeczywistość obrotu prawnego to dla wielu przedsiębiorców poważne wyzwanie. Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga bowiem doskonałej znajomości przepisów i procedur, konsekwencji planowanych zmian legislacyjnych oraz doboru właściwych instrumentów prawnych pod kątem możliwych dzięki ich zastosowaniu korzyści gospodarczych. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, oferujemy specjalistyczne usługi związane z różnymi dziedzinami prawa. Zapewniamy również możliwość pełnej obsługi w siedzibie Klienta.

Prawo korporacyjne

Prawo gospodarcze i prawo spółek reguluje wiele istotnych aspektów działania przedsiębiorstwa. W ramach usług z tego zakresu oferujemy:

• doradztwo w zakresie wyboru właściwej formy prawnej dla działalności gospodarczej danego rodzaju wraz z uwzględnieniem korzyści podatkowych;
• uczestnictwo w tworzeniu i rejestracji podmiotów;
• analizę skutków prawnych oraz podatkowych bieżących lub planowanych inwestycji i transakcji gospodarczych;
• audyt prawny podmiotów gospodarczych;
• przygotowywanie i negocjowanie dokumentacji dotyczącej nabywania pakietów udziałów i akcji;
• kompleksową obsługę prawną fuzji, podziałów, przekształceń i prywatyzacji spółek;
• stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych, w tym opracowywanie statutów, umów, dokumentacji zgromadzeń wspólników;
• reprezentację Klienta przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi w sprawach gospodarczych, a także uczestnictwo w negocjacjach handlowych.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Zarówno obowiązujące przepisy, jak i wewnętrzne zasady polityki zatrudnienia decydują o rzetelnym działaniu firmy i lojalności jej pracowników. W ramach usług z tego zakresu oferujemy:

• przygotowywanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji i zachowaniu poufności, regulaminów wynagradzania i premiowania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz pożyczek pracowniczych;
• doradztwo w zakresie optymalnego dla pracowników sposobu przeprowadzania przekształceń własnościowych, zmiany stanu prawnego przedsiębiorstw oraz procesów restrukturyzacyjnych i redukcji zatrudnienia;
• doradztwo w zakresie zbiorowego prawa pracy oraz prawa związkowego;
• doradztwo w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych;
• reprezentację Klientów przed sądami i organami administracyjnymi we wszystkich sprawach pracowniczych.

Prawo podatkowe, celne i dewizowe

Większość firm jest zainteresowana minimalizacją obciążeń podatkowych oraz ułatwieniami w regulowaniu zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego. W ramach tych usług oferujemy:

• doradztwo w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, podatku VAT, podatków lokalnych oraz międzynarodowych aspektów prawa podatkowego;
• uzyskiwanie wiążących interpretacji organów podatkowych;
• sporządzanie ekspertyz prawno-podatkowych oraz opiniowanie planowanych operacji gospodarczych pod kątem minimalizacji obciążeń podatkowych;
• doradztwo w zakresie prawa celnego i dewizowego.

 

Prawo cywilne i inwestycyjne

Inwestycje budowlane i obrót nieruchomościami to działania towarzyszące rozwojowi wielu przedsiębiorstw. W ramach usług z tego zakresu oferujemy:

• doradztwo w zakresie negocjowania umów budowlanych;
• dokumentację inwestycji budowlanych i uzyskiwanie zezwoleń;
• kompleksową obsługę prawną związaną z obrotem nieruchomościami;
• szczegółowe analizy dotyczące stanu prawnego nieruchomości;
• reprezentację Klienta w sprawach dotyczących odzyskiwania nieruchomości wywłaszczonych;
• opracowanie umów ustanawiających ograniczone prawa rzeczowe (użytkowanie, służebność, hipoteka) oraz reprezentację w postępowaniach wieczystoksięgowych.

Usługi prawne komplementarne i wspierające

W zależności od potrzeb naszych Klientów oferujemy im również usługi związane z innymi dziedzinami prawa, np. prawem administracyjnym i zamówień publicznych, międzynarodowym prawem handlowym, prawem własności intelektualnej.